Javni komisionari

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona organizacija i provedba poslova javnog komisionara u nadležnosti je Hrvatske gospodarske komore.

Člankom 153. Ovršnog zakona, Hrvatskoj gospodarskoj komori je ostavljena mogućnost neposredne provedbe poslova javnog komisionara ili organizacije istog na način da uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta raspiše javni natječaj za odabir javnog komisionara.

Slijedom odluke da se isti organizira prethodno navedenim načinom, osnovan je Odjel za organizaciju poslova javnog komisionara unutar Sektora za trgovinu HGK i formirano je Povjerenstvo za odabir javnog komisionara, sastavljeno od predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva pravosuđa.

Prvog listopada 2011. godine Odjel za organizaciju poslova javnog komisionara preseljen je iz Sektora trgovine u Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize - Odjel za poslovne informacije te nastavlja s dosadašnjim radom u okviru istog.

 

Zakonska regulativa i propisi

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (NN 13/06)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (NN 38/11)

Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti (NN 115/12)

Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti (NN 115/12)

Odluka o naknadama za usluge Hrvatske gospodarske komore u vezi s organizacijom i provedbom poslova javnog komisionara (NN 66/06)

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Diana Megerle Expert Officer Tel: +385 1 460 6708 Email: dmegerle@hgk.hr
 • Dunja Resman Bartolec Division Head Tel: +385 1 460 6703 Email: dresman@hgk.hr
 • Andrea Matulin Jaklenec Expert Officer Tel: +385 1 460 6776 Email: amatulin@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Amanda Galetić Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr
 • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Matea Gorup Junior Expert Associate – Intern Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr