ATA karnet - novosti

VAŽNO: OVJERAVANJE KUPONA PONOVNOG UVOZA ZA KARNETE KOJIMA JE PRIJE 01.07. ROBA IZVEZENA U NEKU OD ZEMALJA EU, A VRAĆENA NAKON PRISTUPANJA HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

Korisnici koji su privremeno izvezli robu ATA karnetom u neku od zemalja Europske unije prije 01.07. 2013., a vratili nakon tog datuma, prema naputku Carine, ponovni uvoz u RH mogu ovjeriti na bilo kojoj carinskoj ispostavi.
Svi ATA karneti po isteku važenja trebaju biti vraćeni izdavačkom udruženju (komori koja ih je izdala) na arhiviranje.

ZA ZEMLJE EU ATA KARNET VIŠE NIJE POTREBAN TE SE NE IZDAJE

Promjene u poslovanju ATA karnetima vezano uz ulazak u EU

I Uvod

Ulaskom RH u EU 1. srpnja 2013, došlo je do specifičnih situacija vezanih uz razduživanje ATA karneta izdanih prije 01. srpnja 2013.

Carinske službe na graničnim prijelazima između RH i članica EU su ukinute, čime će roba, koja se u tom trenutku našla u nekoj od zemalja članica EU (ili u Hrvatskoj) biti u slobodnom prometu proširenog carinskog teritorija Unije.

 1. Posljedice i pravila razduživanja važećih ATA karneta nakon 01.07.2013.

Sve carinske procedure, uključujući i reguliranje ATA karneta izdanih u nekoj od postojećih članica EU, prisutnih u Hrvatskoj prije i nakon 01.07. , ili pak izdanih u Hrvatskoj za robu koja se nalazi u EU i neće biti vraćena u Hrvatsku prije 1.7. 2013., formalno moraju biti zatvorene.

U praksi se to može prikazati u nekoliko situacija:

 1. ATA karneti izdani u trećoj zemlji (zemlja koja nije članica EU)

Roba koja je privremeno uvezena u Hrvatsku temeljem ATA karneta izdanog u zemlji koja nije članica EU, a u trenutku pristupanja Hrvatske Europskoj uniji nađe se na carinskom teritoriju Hrvatske, može biti ponovo izvezena iz EU i ATA karnet time razdužen na graničnom prijelazu bilo koje zemlje članice EU pri svom izlazu iz Europske unije (uključujući i Hrvatske). Pri tome će carinarnica koja ovjerava ponovni izvoz iz EU dostaviti bijeli kupon ( re-exportation) carinarnici uvoza u EU kako bi se postupak privremenog uvoza zatvorio.

Npr., roba privremeno uvezena u RH norveškim ATA karnetom prije 1.7., ponovo se izvozi iz Hrvatske (tj. EU) nakon 1.7.

Prije dana pristupanja Europskoj uniji, bijeli uvozni kupon/talon u ATA karnetu ovjeravala je hrvatska carina pri uvozu. Nakon 1.7. bijeli kupon/talon ponovnog izvoza ovjerava carinska služba zadnje zemlje EU prije ulaska u carinski teritorij Norveške (ili carinska služba na aerodromu). Isti je postupak i sa zatvaranjem tranzita kroz EU

 1. ATA karneti izdani u nekoj od članica EU ili Hrvatskoj, a korišteni u trećoj zemlji (ne članici EU)

Privremeni uvoz ili tranzit ovih karneta koji je započeo u trećoj zemlji prije 1.7., a vraća se u proširenu Uniju nakon 1.7 2013., morat će se razdužiti na izlazu iz treće zemlje (ponovni izvoz ili zatvaranje tranzita), te na graničnom prijelazu prve zemlje ponovnog uvoza u EU. Moguće je da carina zemlje članice EU pri ponovnom uvozu samo evidentira na izvozni talon da se roba vraća u Uniju te korisnika uputi u matičnu zemlju (članicu EU) na konačno zatvaranje ATA karneta, kako bi se formalno zatvorio ponovni uvoz.

 1. ATA karneti izdani u nekoj od članica EU ili u Republici Hrvatskoj za robu europskog porijekla koja se prije 1.7. 2013. nalazila u nekoj od zemalja članica EU, a vraća se u zemlju polaska 1.7. 2013. ili nakon tog datuma

Zbog ukidanja carine na graničnim prijelazima između RH i trenutačnih zemalja članica EU, doći će do određenih komplikacija u proceduri zatvaranja karneta tj. ovjeravanja kupona/talona ponovnog uvoza. Kada se roba vrati u svoju domicilnu zemlju, potrebno ju je prijaviti kao robu vraćenu i u slobodnom prometu (postupak ponovnog uvoza oslobođen carine i poreza) temeljem ATA karneta.

Alternativno (u slučaju da je važenje ATA karneta isteklo), roba može biti prijavljena kao vraćena temeljem izvoznog talona ovjerenog pečatom carinskih vlasti zemlje iz koje je roba izvožena (za hrvatske karnete je to hrvatska carina).

Napomena:

Procedura ponovnog uvoza tj. formalnog zatvaranja karneta mora biti izvršena u roku važenja ATA karneta kako bi se izbjegle moguće reklamacije i carinski prekršaji zbog ne poštivanja rokova određenih od strane carine ili izdavateljskog udruženja, a navedenih na ATA karnetu.

 1. ATA karneti izdani u nekoj od članica EU ili u Hrvatskoj za robu koja privremeno izvezena u EU prije 1.7. 2013., a nema se namjeru vratiti 1.7. ili nakon tog datuma, već ima namjeru biti privremeno uvezena u treću zemlju (ne članicu EU) u roku važenja ATA karneta.

Primjer: Roba je u lipnju 2013. iz Hrvatske privremeno izvezena u Njemačku kao izložbena roba na sajmu. Sajam u Njemačkoj traje do 15. srpnja nakon čega roba dalje ide na slijedeći sajam u Švicarsku i to preko njemačkog graničnog prijelaza prema Švicarskoj.

Iako je hrvatska roba nakon 1.7. „europska“, tretira se kao ne europska sve dok nije formalno prijavljena za slobodan promet unutar EU. Da bi se roba formalno tretirala kao europska, potrebno je provesti proceduru opisanu pod točkom 2.

 1. ATA karneti izdani u sadašnjoj zemlji članici za robu zajednice koji se koriste u Hrvatskoj ili ATA karneti izdani u Hrvatskoj za robu u slobodnom prometu koji se koriste u sadašnjoj zemlji članici, koji se ne namjeravaju 1. srpnja 2013. ili nakon tog datuma izvoziti u treću zemlju niti vraćati u odlaznu zemlju u roku trajanja ATA karneta

Ta se roba može deklarirati za slobodan promet bez carine (ali ne i bez PDV-a) na temelju carinske deklaracije (formular SAD) te po predočenju ATA karneta ili dokaza o povlaštenom porijeklu ili statusu robe zajednice. Također je moguće da se (nakon isteka valjanosti karneta) roba koja je bila izvezena s EC carinskog područja ili Hrvatske i vraćena na (sada uvećano) EC carinsko područje deklarira kao vraćena roba na temelju izvoznog kupona koji su potvrdile carinske vlasti odlazne zemlje u roku od 3 godine.

Napomena:

Zbog prijelaznih mjera u području PDV-a nije moguće privremeno korištenje robe zajednice u nekoj drugoj zemlji članici u trajanju do 24 mjeseca bez obveze nabavnog poreza, koji je omogućen odredbama jedinstvenog tržišta. Da bi se izbjegao PDV, ATA robu treba vratiti u odlaznu zemlju i ispuniti formalnosti za ponovni uvoz u roku valjanosti ATA karneta. Privremeno korištenje odobreno gore spomenutim odredbama jedinstvenog tržišta, nakon toga je moguće.

Praktični savjeti:

Preporučuje se da se postupak ATA karneta prekine, u dogovoru s kupcem, odlaganjem na carinsko skladište. U tom slučaju kupac je odgovoran za uvozne formalnosti, a vlasnik karneta samo za pribavljanje dokaza o povlaštenom porijeklu ili statusu robe zajednice, ako je to potrebno. To je rješenje bolje za vlasnika karneta jer nije odgovoran za carinsku deklaraciju i plaćanje PDV-a na uvoz.

 1. Preporuka

S obzirom na prilično složenu situaciju tijekom prijelaznog razdoblja, ustanove koje izdaju karnete u sadašnjim zemljama članicama i Hrvatskoj trebale bi u svakom slučaju vlasnicima karneta preporučiti da karnete nakon korištenja vrate dok su još valjani ondje gdje su ih dobili, da bi se mogao provjeriti status tih karneta a njihovi vlasnici pozvati, ako je potrebno, da ispune preostale carinske formalnosti da bi se izbjegli nepotrebni regulatorni postupci ili čak plaćanja.

Jamstvene organizacije trebale bi se obratiti carinskim uredima kako bi carinske vlasti bile na vrijeme upućene u važeće mjere za ATA karnete.

 

ALBANIJA postaje nova članica ATA lanca od 25. veljače 2013.

ATA karnet će se moći koristiti za:

 • stručnu opremu
 • sajmove i izložbe
 • uzorke
 • sportsku opremu
 • znanstvenu opremu
 • životinje

 

MEKSIKO od 16. svibnja 2011. u ATA LANCU (71. zemlja)

Meksiko će prihvaćati ATA karnete za privremeni uvoz:

 • stručne opreme
 • robe namijenjene izlaganju na sajmovima, izložbama, predavanjima i sličnim događanjima s napomenom da će meksička Carina naplatiti carinska potraživanja za robu koja neće biti ponovno izvezena iz njihove zemlje
 • uzoraka i reklamnog materijala koji se ne dijeli, nego se vraća

POSEBNE NAPOMENE:

 • Prije putovanja u Meksiko i privremenog uvoza robe ATA karnetom, potrebno je svoj dolazak najaviti ispunjavanjem formulara na http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/ata,
 • nakon čega osoblje u CANACO (Mexico City National Chamber of Commerce) proslijeđuje te podatke Carini prije samog fizičkog dolaska korisnika na granicu
 • Carina Meksika će odobriti privremeni uvoz na 6 mjeseci, a ukoliko korisniku treba duži rok, potrebno je uputiti zahtjev njihovoj carini za produženje roka i to prije isteka prvih 6 mjeseci.
 • ATA karnet se NE prihvaća za poštanski promet.
 • ATA karnet se NE prihvaća za tranzit.
 • ATA karnet može biti ispunjen na španjolskom. Carina zadržava pravo zatražiti prijevod na španjolski ukoliko je karnet ispunjen na nekom drugom jeziku.

 

BOSNA I HERCEGOVINA od 18. travnja 2011. u ATA LANCU (70. zemlja)

Od 18. travnja 2011. godine BOSNA I HERCEGOVINA će početi prihvaćati ATA karnet kao dokument privremenog uvoza i to za:

 • privremeni uvoz robe namijenjene izlaganjima, sajmovima, prezentacijama, stručnim skupovima , edukacijskim seminarima i sličnim priredbama
 • privremeni uvoz stručne opreme
 • privremeni uvoz uzoraka, ambalaže, kontejnera, paleta
 • privremeni uvoz robe radi prozvodne djelatnosti
 • privremeni uvoz robe za potrebe obrazovanja, znanosti i kulture
 • privremeni uvoz sportske opreme, te osobni predmeti putnika
 • privremeni uvoz materijala za turističku promidžbu
 • privremeni uvoz robe u pograničnom prometu
 • privremeni uvoz robe u humanitarne svhe
 • privremeni uvoz za prijevozna sredstva
 • privremeni uvoz životinja za izložbe, treninge i sl.

BOSNA I HERCEGOVINA neće prihvaćati privremeni uvoz robe prema Aneksu E (prozvodi uvezeni uz djelomično oslobođenje od plaćanja uvoznih carina i poreza).

BiH prihvaća ATA karnet:

 • za tranzit

BiH ne prihvaća ATA karnet:

 • u poštanskom prometu
 • za nepraćene pošiljke

ATA karnet se popunjava na engleskom, hrvatskom, srpskom ili bosanskom jeziku, a ukoliko je karnet popunjen na jeziku različitom od jezika zemlje/carinskog područja uvoza, carinske vlasti mogu zatražiti prijevod.

Privremeni uvoz robe u Neum, u slučaju da se posao obavlja u samom Neumu (BiH), ATA karnetom nije moguće realizirati na graničnom prijelazu Klek II/ Neum, već je potrebno ići na granični prijelaz Nova sela tj. Metković, jer se na CI Klek II/Neum ATA karneti ne ovjeravaju.

Granični prijelazi koji prihvaćaju ATA karnet

Granični prijelazi s RH:

 • Brčko
 • Orašje
 • Šamac
 • Gradiška
 • Izačić
 • Kamensko
 • Gorica
 • Doljani
 • Brod
 • Hukica Brdo
 • Strmica
 • Novi Grad
 • Željeznička postaja Brčko
 • Željeznička postaja Šamac
 • Željeznička postaja Dobrljin
 • Željeznička postaja Martin Brod
 • Željeznička postaja Čapljina

Granični prijelazi sa Srbijom:

 • Rača
 • Pavlovića most
 • Karakaj
 • Vardište
 • Uvac
 • Ustibar
 • Željeznička postaja Bijeljina
 • Željeznička postaja Zvornik

Granični prijelazi s Crnom Gorom:

 • Hum
 • Klobuk
 • Deleuša
 • Metaljka

Zračne luke:

 • Sarajevo
 • Mostar
 • Banja Luka
 • Tuzla

 

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI od 1. travnja 2011. u ATA LANCU (69. zemlja)

Od 1. travnja 2011. godine UAE će početi prihvaćati ATA karnet kao dokument privremenog uvoza i to za:

 • privremeni uvoz robe namijenjene izlaganjima, sajmovima, prezentacijama, stručnim skupovima , edukacijskim seminarima i sličnim priredbama

UAE prihvaća ATA karnet:

 • za tranzit
 • za nepraćene pošiljke

UAE ne prihvaća ATA karnet:

 • u poštanskom prometu

ATA karnet se popunjava na engleskom jeziku, a ukoliko je karnet popunjen na jeziku različitom o d jezika zemlje/carinskog područja uvoza, carinske vlasti mogu zatražiti prijevod.

 

MACAO od 1. studenog 2010. u ATA LANCU (68. zemlja)

Od 1. studenog 2010. Macao će početi prihvaćati ATA karnet kao dokument privremenog uvoza i to za:

 • privremeni uvoz robe namijenjene izlaganjima, sajmovima, prezentacijama, stručnim skupovima, edukacijskim seminarima i sličnim priredbama

Macao prihvaća ATA karnet:

 • za tranzit
 • za nepraćene pošiljke

Macao ne prihvaća ATA karnet:

 • u poštanskom prometu

Prema svojim nacionalnim Zakonima i podzakonskim aktima Macao će odobravati privremeni uvoz i to za:

 • uzorke za demonstraciju, testiranje, kontrolu, provjere itd.
 • stručnu opremu te opremu za tisak, radio i televiziju itd.

ATA karnet se popunjava na kineskom ili engleskom jeziku, a ukoliko je karnet popunjen na jeziku različitom od jezika zemlje/carinskog područja uvoza, carinske vlasti mogu zatražiti prijevod.

 

MOLDOVA OD 1. srpnja 2010. U ATA LANCU

Od 1. srpnja 2010. godine Moldova će početi prihvaćati ATA karnet kao dokument privremenog uvoza i to za:

 • privremeni uvoz robe namijenjene izlaganjima, sajmovima, prezentacijama, stručnim skupovima, edukacijskim seminarima i sličnim priredbama
 • privremeni uvoz stručne opreme
 • privremeni uvoz uzoraka, ambalaže, kontejnera, paleta
 • privremeni uvoz robe za potrebe obrazovanja, znanosti i kulture
 • privremeni uvoz sportske opreme, te osobni predmeti putnika
 • privremeni uvoz materijala za turističku promidžbu
 • privremeni uvoz životinja za izložbe, treninge i sl.

Moldova ne prihvaća ATA karnet:

 • u poštanskom prometu
 • za tranzit
 • za nepraćene pošiljke

ATA karnet se popunjava na engleskom, francuskom, ruskom ili rumunjskom jeziku, a ukoliko je karnet popunjen na jeziku različitom od jezika zemlje /carinskog područja uvoza, carinske vlasti mogu zataražiti prijevod.

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr