Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_23_653.html