Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_25_759.html