O Odjelu za EU poslove, fondove i programe

Kao odgovor na nove zadaće i ulogu HGK u kontekstu pristupanja RH u EU i uključivanja hrvatskog gospodarstva na jedinstveno unutarnje tržište EU, HGK je početkom 2012. godine formirala Centar za EU kao novu organizacijsku jedinicu u okviru Komore. Zadatak Centra za EU bio je osiguranje praćenja i aktivno sudjelovanje u kreiranju politika EU, sagledavanje njihovog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo, zastupanje interesa hrvatskih tvrtki u tijelima EU koristeći infrastrukturu nacionalnih i europskih udruženja čiji je HGK član, kao i pružanje pomoći gospodarstvenicima u korištenju pretpristupnih, ali i strukturnih i kohezijskog fonda EU. Organizacijskim izmjenama koje su provedene u rujnu 2014. godine, Centar za EU preimenovan je u Odjel za EU dok je u 2016. Odjel za EU preimenovan u Odjel za EU poslove, fondove i programe. Odjel za EU poslove, fondove i programe djeluje unutar Sektora za međunarodne poslove nastavlja provoditi iste aktivnosti nastojeći, kao i Hrvatska gospodarska komora, osmisliti nove usluge i aktivnosti na korist cjelokupnog članstva, a s ciljem unaprjeđenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. 

Aktivnosti

1.  Programiranje i praćenje provedbe ESI fondova
Programske aktivnosti Odjela obuhvaćaju aktivnosti vezane uz praćenje izrade strateških dokumenata i zastupanje stavova članica HGK u procesu programiranja strateških dokumenata (operativnih programa) koji su podloga za financiranje iz EU fondova:

 • Sudjelovanje s nacionalnim institucijama u partnerskim konzultacijama i izradi dokumenata za korištenje strukturnih fondova – npr. Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OP KiK), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (OP ULJP) i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.,
 • Praćenje politika EU i sagledavanje njihovog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo,
 • Promicanje interesa gospodarskog sektora kod izrade i provedbe natječaja za dodjelu EU sredstava.

2. Savjetodavne aktivnosti
Savjetodavne aktivnosti Odjela obuhvaćaju aktivnosti prema poduzećima/članovima HGK:

 • Informativno / savjetodavne aktivnosti prema poduzećima: „fit-in“ analize prijave na otvorene natječaje za dodjelu sredstava iz fondova/programa EU;
 • Usmjeravanje gospodarstvenika prema odgovarajućim izvorima financiranja iz EU fondova;
 • Ocjena veličine poduzetnika prema EU definiciji MSP, savjetovanja vezana uz akumulaciju potpora, državne potpore i ostala pravila EU vezana uz dodjelu EU sredstava.

3. Informativne, promotivne i obrazovne aktivnosti
Istraživanje na 34 banke Business Sector Financing From the Pre-Accession EU Funds in Croatia: The Banks’ Point Of View, ukazalo je da, iako su neki EU programi namijenjeni i poslovnom sektoru, zamjetan je nedostatak interesa među poduzetnicima i poduzećima za korištenje fondova iz kojih se financiraju ti programi. Razlozi za to su manjak informacija, nedostatak kolaterala, zahtjevni kriteriji i pesimistični pristup.

Informativno / obrazovne aktivnosti Odjela na razini HGK / županijskih komora / poduzetnika mogu utjecati na smanjenje ili ublažavanje većine navedenih razloga idućim aktivnostima:

 • Informiranje o aktivnostima vezanim uz  strateško-programske dokumente za financijsku perspektivu (2014. - 2020.);
 • Informiranje o dostupnim mogućnostima za poduzetnike za financiranje projekata iz ESI fondova;
 • Promocija EU natječaja raspisanih od strane nadležnih provedbenih tijela;
 • Informiranje o dostupnim mogućnostima financiranja i poticanja rasta gospodarstva iz strukturnih fondova u financijskoj perspektivi 2014. - 2020.
 • Informiranje o dostupnim mogućnostima poticanja rasta gospodarstva iz programa Unije;
 • Edukacija članica o EU regulativama (EU definicija MSP, Državne potpore, Potpore male vrijednosti,...)

4. Aktivnosti za Europske strukturne i investicijske fondove:

 • Pružanje pomoći u procesu prijave na natječaje,
 • Koordinacija EU projekata u kojima sudjeluje HGK,
 • Provedba natječaja za dodjelu vaučera za sufinanciranje izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekata na EU natječaje,
 • Vođenje Baze EU projekata poslovnih savjetnika,
 • Potpora radu Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK.

 Pozivamo vas da se uključite u naše projekte i koristite naše usluge!

Contacts

 • Saša Bukovac Assistant Director Tel: +385 1 456 1705 Email: sbukovac@hgk.hr
 • Danijela Pečevski Senior Expert Associate Tel: +385 1 456 1652 Email: dpecevski@hgk.hr
 • Anamarija Petrov Senior Expert Associate Tel: +385 1 456 1609 Email: apetrov@hgk.hr
 • Ana Karlić Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1609 Email: akarlic@hgk.hr
 • Marko Babić Assistant Director Tel: +385 1 456 1574 Email: mbabic@hgk.hr