Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra

Pixabay
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 28. studenog 2017. godine do 15,00 sati.

 REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14), Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/17-03/9, Ur.br: 360-00/02-2017-10 od 02. studenog 2017. godine i Odluka ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-88 od 03. studenog 2017. godine i Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-89, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-90, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-91, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-92, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-93 od 06. studenog 2017. godine CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju dionica i poslovnih udjela, te objavljuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

R. br.

Društvo

Broj dionica i posl. udjela

Nominalna vrijednost ponuđenih dionica i posl.udjela u HRK

% u temeljnom kapitalu

1.

ADRIADIESEL d.d. Karlovac

24.450

2.689.500

8,88

2.

AERODROM BRAČ d.o.o. Gornji Humac

4

15.338.700

38,47

3.

DUBROVAČKO PRIMORJE d.d. Dubrovnik

35.261

10.578.300

9,95

4.

ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o.

Slavonski Brod

1

1.930.500

24,59

5.

LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Osijek

4

9.714.000

16,73

6.

METALMINERAL d.d. Kerestinec

1.087

1.956.600

23,96

7.

ZADARSKA TISKARA d.d. Zadar

3.620

1.375.600

16,63

8.

BRODOSPAS d.d. Split

21

4.830

0,01

9.

CENTRAL d.d. Bjelovar

548

164.400

6,46

10.

CHROMOS AGRO d.d. Zagreb

11

3.300

0,01

11.

CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d. Zagreb

107

32.100

0,04

12.

ELEKTRODA ZAGREB d.d. Zaprešić

140

46.200

0,17

13.

GALA d.o.o. Bjelovar

1

539.300

3,44

14.

GIRK KALUN d.d. Drniš

4.479

447.900

2,62

15.

GLAS SLAVONIJE d.d. Osijek

1

200

0,001

16.

GP KRK d.d. Krk

172

89.440

0,22

17.

HOTELI NJIVICE d.o.o. Njivice

285

57.000

0,07

18.

IKOM d.o.o. Zagreb

1

332.300

1,08

19.

KEMIKA d.d. Zagreb

41

12.300

0,04

20.

KOTKA d.d. Krapina

3

2.400

0,01

21.

LUKA d.d., Split

2.645

449.650

3,20

22.

MARASKA d.d. Zadar

110

7.700

0,01

23.

MEĐIMURKA d.d. Čakovec

122

48.800

0,24

24.

PAPUK d.d. Našice

53

15.900

0,07

25.

PP MAKSIMIR export-import d.d. Zagreb

12

3.600

0,01

26.

PREHRANA d.d. Stobreč

53

10.600

0,04

27.

SLUNJ GZPP d.d. Slunj

1.995

199.500

8,88

28.

SOLANA PAG d.d. Pag

207

78.660

0,27

29.

STRAŽAPLASTIKA d.d. Hum Na Sutli

2

800

0,003

30.

TAKSI-REMONT d.d. Zagreb

276

102.120

0,35

31.

TERMOINŽENJERING-MONTAŽA d.d. Bukovje Bistransko

1.925

731.500

16,67

32.

TRANSPORT d.o.o. Novi Marof

1

976.000

29,86

33.

UTENZILIJA d.d. Zagreb

41

12.300

0,15

34.

VIG d.d. Zagreb

48

18.240

0,09

35.

VIS KONFEKCIJA d.d. Varaždin

3

4.500

0,02

36.

ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.d. Zagreb

3

1.200

0,02

37.

ZLATNI RAT d.d. Bol

4.403

44.030

0,24

38.

ZRINSKI d.d. Čakovec

29

8.700

0,05

CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica i poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 28. studenog 2017. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica i poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA/POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA _____________________ (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju

Ivana Lučića 6

10 000 Zagreb

Hrvatska